Ha nascut una revista!

Aquesta revista vol facilitar l’adquisició d’una cultura que ens permetI entendre el món actual i així poder participar en la presa de decisions de manera coherent i raonada.

Comentarem els temes d’actualitat relacionats amb el nostre centre educatiu, l’IES Emili Darder i també aquelles notícies que siguin rellevants a nivell nacional, internacional i que ens puguin afectar.

Hi haurà entrades relacionades amb la salut, el medi ambient, la tecnologia, esdeveniments  que ocorren al nostre centre…